OBCHODNÍ PODMÍNKY 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku /dále jen „Podmínky“/ smluvní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím uvedených v objednávce.

1.2 Smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím vznikají buď na základě podpisu listiny označené jako Přijatá objednávka, podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky /e-mailem, faxem nebo poštou/ kupujícího prodávajícímu a písemným potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím /e-mailem, faxem/.

 

2. Předmět plnění

2.1 Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů bez potisku nebo s potiskem /dále jen „zboží“/ a služeb, uvedených v objednávce, včetně jejich všech příloh.

 

3. Kupní cena zboží a služeb /potisku/

3.1 Cena uvedená u každého zboží a v ceníku potisku v katalozích prodávajícího  /dále jen „katalog“/ nezahrnuje DPH a pokud není písemně sjednána cena jiná nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a potisku pro sepsání objednávky v daný den. V případě vydání ceníku ke katalogu se pak kupní cena zboží a potisku řídí cenami a event. podmínkami uvedenými v ceníku platném ke dni sepsání objednávky. Minimální objednávka přes e-shop musí být v minimální hodnotě 2000,- Kč bez DPH.

 

4. Dodací lhůta

4.1 Není-li zboží skladem u prodávajícího, potvrdí prodávající kupujícímu termín dodání.

4.2 Lhůta pro dodání zboží začíná běžet u zakázky bez tisku i s tiskem dnem odeslání potvrzení přijaté objednávky prodávajícím.

4.3 U zakázek s tiskem je kupující povinen do 48 hodin po přijetí objednávky dodat prodávajícímu podklady pro potisk a do 48 hodin od zaslání grafických náhledů pro potisk je odsouhlasit a zaslat zpět prodávajícímu.

4.4 U zakázek s tiskem bude termín dodací lhůty posunut o takový počet započatých pracovních dnů, po které je kupující v prodlení s dodáním podkladů pro potisk nebo s odsouhlasením zaslaných náhledů pro potisk nad dobu stanovenou v čl. 4.3.

4.5 Prodávající je povinen předat kupujícímu předlohu ke schválení nejpozději do 6-ti pracovních dnů ode dne obdržení kompletních podkladů pro tisk.

 

5. Dodací podmínky

5.1 Prodávající je oprávněn plnit předmět objednávky i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu objednávky převzít.

5.2 Pokud bude kupující v případě zaplacení zálohy kupujícím v prodlení delším 14 dnů s převzetím zboží, vyzve jej prodávající k převzetí zboží v náhradní lhůtě 10 dnů a současně mu oznámí, že má v úmyslu věc prodat. Po marném uplynutí desetidenní lhůty je prodávající oprávněn prodat zboží za hodnotu minimálně ve výši 20% kupní ceny. Z výtěžku prodeje je prodávající oprávněn si ponechat částku odpovídající nákladům spojeným s prodejem zboží a poplatku za uskladnění ve výši 100,- Kč denně. Zbytek získaný z prodeje bude vyplacen kupujícímu. O vyplacení zbytku musí kupující požádat.

 

6. Platební podmínky

6.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, jakož i event. přirážek a DPH.

6.2 Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu úhrady:        

                               A)  faktura po dodání zboží

                               B)  100% záloha včetně DPH předem

                               C)  dobírka /autodoprava, pošta/

                               D)  záloha + na fakturu

6.3 Při variantě A vzniká prodávajícímu právo na fakturaci dnem předání zboží kupujícímu nebo prvnímu veřejnému dopravci.

6.4 Splatnost faktury je do 10ti dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

6.5 Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu objednávky a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

6.6 Vlastnická práva k předmětu objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.

6.7 Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami za třetími osobami nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má  vůči prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.8 Veškeré bezhotovostní platby faktur a zálohových plateb zasílejte na náš účet u Komerční banky a.s. 19-6015140257/0100. Při platbě uveďte variabilní symbol uvedený na faktuře.


7. Smluvní pokuty

7.1 V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny /varianta A) a E) bodu 6.2 Podmínek/ prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

 

8. Odstoupení od objednávky

8.1 Prodávající může od objednávky odstoupit, jestliže kupující je v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 dnů po dohodnutém termínu, dále v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.

8.2 Kupující může od objednávky odstoupit jen v případě hrubého porušení smlouvy prodávajícím nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.

8.3 Odstoupení od objednávky musí být písemné a musí v něm být uveden důvod pro odstoupení. Doručením odstoupení od objednávky se objednávka od počátku ruší.

8.4 V případě, že prodávající odstoupí od objednávky /příp. části plnění/, je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 dnů od odstoupení od objednávky  dodané zboží /příp. část zboží, jehož se odstoupení týká/.

8.5 Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat formou písemného sdělení /e-mailem, faxem nebo poštou/ o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu event. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně /i faxem/ a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od objednávky nebo její části odstupuje a prodávající automaticky  /bez další výzvy/ provede stornování těchto nedodaných položek zboží ze zakázky.

8.6 Odstoupením od objednávky není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty a poplatku za uskladnění.

 

9. Jiná ustanovení

9.1 Sjedná-li kupující v objednávce potisk zboží, je povinen dodat podklady pro tisk v měřítku min. 3:1 v kontrastním černobílém provedení a zřetelně popsat umístění a barvu potisku. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od objednávky z tohoto důvodu.

9.2 Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo předáním zboží prvnímu veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávajícího na kupujícího.

9.3 Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro kupujícího i prodávajícího závazná ustanovení § 422 až § 427 a § 429 a násl. obchodního zákoníku.

9.4 Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny a to nejpozději do 7 kalendářních dnů po doručení zboží a skryté vady pak nejdéle do 3 měsíců.

9.5 Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 2 měsíců po obdržení reklamace.

9.6 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému přepravci do místa určení.

9.7 Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží.

9.8 V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.

9.9 Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti dle smlouvy.

9.10 V případě skladování hotové zakázky u prodávajícího déle než 10 dnů ode dne vystavení dodacího listu sjednává se poplatek za skladné ve výši 0,05% z kupní ceny skladovaného zboží za každý den skladování.

9.11 Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.

9.12 Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě do 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy.

9.13 Prodávající ručí za dodané zboží do výše sjednané ceny potisku.

 

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Jedná se o jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu (u podnikatelů jako fyzická osoba i adresa), v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží a případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním uvedených dat.

10.2 Prodávající informace o kupujícím uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a evropskou legislativou, Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním a přepravou zboží dle kupní smlouvy.

10.3 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

10.4 Kupní smlouvy jsou archivovány prodávajícím počínaje jejich uzavřením a i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1 V případech neupravených těmito Podmínkami se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem a v případě sporu bude místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

11.2 Upozornění: výrobky uvedené v katalogu prodávajícího jsou určeny výhradně k reklamním a propagačním účelům.

11.3 Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště.

11.4 Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i když se adresát /kupující nebo prodávající/ o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na poslední známou adresu adresáta /kupujícího nebo prodávajícího/ a adresát /kupující nebo prodávající/ si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát /kupující nebo prodávající/ odmítne přijmout. Dnem doručení je den odmítnutí písemnosti.

 

reference

NEWSLETTER

Svěřte nám Váš e-mail a dostávejte na něj pravidelné novinky